Etiketa: psikoza

Humbja e realitetit në psikozë dhe në neurozë [Alma Hasalami]

Alma Hasalami Humbja e realitetit te neuroza dhe te psikoza Frojdi ka treguar në shkrimin e tij “Neuroza dhe psikoza” se një nga veçoritë që dallon neurozën nga psikoza është fakti se në neurozë Uni, duke u varur nga realiteti, shtyp një pjesë të Es-it , ndërsa në psikozë, i njëjti Un, i vendosur në këtë rast në shërbim të Es-it, shkëput një pjesë të realitetit. Kështu për neurozën faktori vendimtar do të jetë mbizotërimi i ndikimit të realitetit, ndërsa në psikozë do të jetë mbizotërimi i Es-it. Në psikozë, humbja e realitetit është domosdoshmërisht e pranishme, kurse në neurozë mund të duket sikur kjo humbje mund të shmanget. (more…)

Cili transfert tek psikozat ?

Fusha Frojdiane

18 Maj,  9h00-18h00 Akademia e Shkencave, Salla e Bibliotekës, Sheshi Fan Noli.  

“Il folle non deve essere misurato in termini di deficit e di dissociazione delle funzioni. Lo psicotico infatti è un soggetto nel pieno senso della parola. Da Freud sappiamo che il soggetto, sia esso nevrotico, psicotico o perverso, è sempre il soggetto dell’inconscio. Ma qual è la molla che scatta perché si arrivi ad avere come risultato un folle? Tutto il seminario ruota intorno a questo interrogativo. Lentamente, procedendo a spirale, Lacan arriva a delineare la cause delle psicosi. Essa non si annida nell’immaginario, ossia nel rapporto duale, tra un io e un altro io, fossero anche madre e bambino. La causa si annida nel simbolico, ossia in quel rapporto di cui Freud aveva dato il paradigma nella triade edipica e che Lacan, utilizzando l’apporto di de Saussure e di Jakobson, arriva a tradurre in termini di metafora. In gioco è un difetto della metafora paterna, a cui Lacan darà il nome di forclusione del Nome-del-Padre. Nel seminario Lacan ricorre per illustrarlo alle Memorie di un malato di nervi del presidente Schreber, a cui Freud aveva dedicato un saggio. Ma non è il testo di Freud a chiarire quello di Schreber. È il testo di Schreber a mettere in luce la pertinenza delle categorie forgiate da Freud, come ebbe a dire Lacan presentando le Memorie nella traduzione francese”.

Jacques Lacan, Il seminario III, Le psicosi, 1955-1956, Einaudi, Torino.

Sommario: Introduzione alle questione delle psicosi.- Tematica e struttura del fenomeno psicotico. – Del significante e del significato.- I dintorni del buco. Avvertenza.

Bashkangjitur do të gjeni programin për seminarin e psikanalizës të datës 18 maj. Lektori do të jetë zoti Sergio Caretto anëtar i SLP (Scuola Lacaniana di Psicoanalisi). Seminari i titulluar ‘Cili transfert tek psikozat ?’ do të zhvillohet tek Akademia e Shkencave, salla e Bibliotekës’ nga ora 9h00 deri në orën 18h00.

  (more…)

Mohimi dhe bindja tek psikoza

Fusha Frojdiane – Sesioni i parë

2 Mars,  9h00-18h00 Akademia e Shkencave, Salla e Bibliotekës, Sheshi Fan Noli.

Bashkangjitur do të gjeni programin për seminarin e psikanalizës të datës 2 mars. Lektorja do të jetë znj. Paola Francesconi presidente e SLP (Scuola Lacaniana di Psicoanalisi). Seminari i titulluar ‘Mohimi dhe bindja tek psikoza’ do të zhvillohet tek Akademia e Shkencave, salla e Bibliotekës’ nga ora 9h00 deri në orën 18h00.

    (more…)

Çfarë është delir dhe çfarë nuk është tek psikozat

Fusha Frojdiane – Sesioni i tretë

17 Nëntor,  9h00-18h00 Auditoriumi i Pediatrisë, Salla, ‘Galileu Galilei’, Q.S.U.T.

 Çfarë është delir dhe çfarë nuk është tek psikozat. Nga pikëpamja klinike deliri është një prej simptomave kyçe të psikozës. Psikiatria tradicionalisht pati izoluar tipet dhe funksionet e tyre sipas tablove psikopatologjike. Freud-i duke studjuar rastin e Schreber-it mundi të përpilojë tezën revolucionare e cila ishte dhe ajo vetë një përpjekje shërimi e ndërtuar prej subjektit. Lacan-i e mori këtë tezë duke e ripërpunuar nën dritën e vështirësisë që kishte shënjuesi për të treguar tërësisht ëndjen (jouissance) e qenies folëse (parlêtre). Në këtë mënyrë Lacan-i arriti të përcaktojë një dialektikë ndërmjet delirit si konstruksion dhe asaj që nuk bën pjesë në të. Ky dallim thelbësor na mundëson atë që sot ne mund ti përgjigjemi psikoanalitikisht konfigurimeve bashkëkohore në të cilat paraqitet shpesh psikoza, kur delirin nuk mund ta dallojmë ose kur ai nuk shfaqet si i interpretueshëm. Në këtë seminar do të përshkruajmë etapat e elaborimit psikanalitik të temës thelbësore të klinikës së psikozës nga Freud-i deri tek Lacan-i.

(more…)

Si të lexosh një psikozë ?

Fusha Frojdiane – Sesioni i tretë

26 Maj,  9h00-18h00 Auditoriumi i Pediatrisë, Salla, ‘Galileu Galilei’, Q.S.U.T.

Do ta trajtojmë çështjen e psikozës, në mënyrë klasike, nëpërmjet forclusion-it të Emrit-të-Babait dhe mungesës së shënjimit fallik. Bazuar mbi rastet klinike, do të shikojmë se si kjo qasje strukturore e klinikës mundëson leximin e delirit, haluçinacioneve dhe fenomeneve elementare, duke i dhënë kështu përparësi vlerësimit të çrregullimeve të ligjërimit, të llidhura ngushtë me forclusion-in e Emrit-të-Babait si dhe çrregullimeve të imazhit të trupit dhe ëndjes (jouissance) që i shoqëron, të lidhura këto me apostrofimin e fallus-it.

(more…)

Francesca Biagi-Chai: Funksionet e Babait

Tekst i mbajtur nga psikoanalistja franceze F. Biagi-Chai në konferencën e saj mbi funksionet e babait në psikoanalizë. Çfarë është babai ?  Figura e tij shtjellohet këtu nga romani i V. Hygo-it ‘ Të mjerët ‘, tek rasti i Hansit të vogël i Freud-it e deri tek roli i tij në pikëpamjen lakaniane. Rol strukturues në të pavetëdijshmen, i cili vepron nëpërmjet Emrit-të-Babait. Francesca Biagi-Chai shtron çështjen e rolit të babait modern e nyjëtuar kjo me rrafshin simbolik të subjektit por jo vetëm …

    (more…)